תקנון אתר

מדיניות האתר

 • (להלן- “www.vamos-link.co.il”) הוא אתר המציע לגולשים באינטרנט מידע ותכנים המפורסמים בקטלוג וכן מידע נוסף בתחומים שונים . השירות המוצע באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמשים לתנאים אלה.
 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 • בתקנון זה יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: “מידע” – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, בתמונות, בציור, בשרטוט, ברישום ולרבות אופן עיצובם של הנ”ל. “הנהלת האתר”. “משתמש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר.

תנאי השימוש במידע

 • מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע היא לרשות המשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להתיר שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג” כלשהו.
 • המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
 • המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר. כן מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו”ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את ביצוע אחת או יותר מן הפעולות המפורטות לעיל.
 • כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות לחברה בטלפון:). המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
 • לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 • המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר ובכפוף לתנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר.
 • לכל האמור, המחירים הנקובים במחירי הקראוונים, הם מחירים משוערים שנמסרו על ידי גולשים וזוגות שביקרו במקומות או אצל הספקים. אין להתייחס למחירים אלו כמחירים מייצגים.
 • למשתמש ידוע, כי ההודעות אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי הנהלת האתר וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 • המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, או כל דין אחר.
 • המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הנהלת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 • ידוע למשתמש, כי הנהלת האתר רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.
 • מובהר בזאת, כי הנהלת האתר תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום ההודעה.

אחריות מוגבלת

 • השירותים מוצעים למשתמש php והחברה לא תשא בכל אחריות להתאמתם לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 • באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות ונתונים שונים. מידע זה מוגש כשירות למשתמשים בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע, התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 • הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת וכל הסתמכות על המידע היא באחריות המשתמש בלבד.
 • המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 • המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהנהלת האתר פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 • המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. הנהלת האתר אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
 • המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר מתבסס על מידע שנמסר מהגולשים וזוגות שביקרו או שמסרו מידע על אותם מקומות. הנהלת האתר אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 • הנהלת האתר, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג” כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 • הגנת הפרטיות
 • בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים (להלן: “השירותים”) ידרשו המשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.
 • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר על אודותם יישמר במאגר המידע של הנהלת האתר והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.
 • לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור להנהלת האתר פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות.
 • הנהלת האתר תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי הנהלת האתר או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג” .
 • למען הסר ספק בעלי האתר רשאים לעשות שימוש  חופשי בפרטיים שימסרו על ידי המשתמשים באתר במעוד השארת הפרטים / הרשמה לשירותים, כולל העברת הפרטים לגורמים צד ג' או לנותני שירות נוספים.

קניין רוחני

 • המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים להנהלת האתר ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הוא לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 • חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין הנהלת האתר לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו להנהלת האתר לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

תשלום וסיום ההתקשרות

 • השימוש באתר ו/או בחלק מהשירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו להנהלת האתר, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור.
 • תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.
 • מובהר בזה, כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע להנהלת האתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע”י הנהלת האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. הנהלת האתר אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ”ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש. הנהלת האתר אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים בהנהלת האתר, לרבות ע”י צדדים שלישיים. מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), והנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
 • הנהלת האתר תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים במידה והמשתמש השתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
 • למען הסר ספק, יובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מהתחייבויותיו של המשתמש כאמור בהסכם זה.

תנאים נוספים

 • הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
 • הנהלת האתר תהיה רשאית לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר ובלבד שפרסמה זאת באתר, 14 ימים לפחות קודם לתחילת הגבייה.
 • מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הנהלת האתר. 
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטי הגולש לצורך העברתם לעסקים המפרסמים.
 • מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. פנה אלינו הנהלת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו בטופס צור קשר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

מדיניות אספקת מוצרים

 • על מנת להבטיח ביצוע הזמנה בצורה יעילה וללא תקלות, נא הקפידו על מסירת הפרטים הנדרשים באתר באופן מדוייק ועדכני. במקרים בהם ימסרו פרטים שגויים, חברתנו לא תוכל להבטיח שהזמנה תקלט בצורה תקינה.
 • חברתנו לא אחראית לטיב השירות ולא מבטיחה תוצאות מכל סוג שהוא.
 • בעת סיום ההזמנה מהאתר, על הלקוח לבדוק שנשלח אישור הזמנה בדואר האלקטרוני אותו הזין במעמד הרכישה. חברתנו לא תקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן ההזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני.
 • חברתנו תעשה את כל המאמצים על מנת לספק לכם את הקישורים שרכשתם בזמן. במקרים של עומס חריג ועיכובים העולים על 14 ימי עסקים חברתנו תפצה את הלקוח ב-30 אחוז מסך הרכישה.

ביטול עסקה, שינוי עסקה והחלפות:

 • החזרת הקישורים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האתר, כפי שתקבע מעת לעת.
 • ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על רכישה מהאתר ניתן לקבל עד 14 ימים מיום אספקתו/ם או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר מבניהם. 
 • ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה (כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים- תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד- תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה).
 • במקרה של ביטול עסקה מפעילת האתר תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה , או 100 ש”ח, לפי הסכום הנמוך מבניהם.
 • בכל מקרה ביטול עסקה ו/או החלפת קישור ו/או החזרת קישור יתאפשרו עד 5 יום מיום קבלת הקישור, החזרת המוצר והחלפה מעבר ל – 5 יום לא יתאפשרו.
 • בטענה של פגם או אי התאמה בשירות או במוצר, למפעילת האתר יהיה את השיקול דעת הבלעדי לקביעה האם מדובר בפגם ו/או באי התאמה אשר מקורו במפעילת האתר.

מבצעי מכירות:

 • מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 • במידה ומפעילת האתר תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.
 • מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

שעות הפעילות ברכישה באתר:

 • הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
 

— מבצע של פעם בקיץ! —

5 קישורים איכותיים
ב-400 ש"ח בלבד!

מוסיפים את הקישורים לעגלת הקניות
ומזינים את קוד הקופון

Vamos2024

המחיר לא כולל מע"מ | כולל כתיבת מאמר

Open chat
1
ברוכים הבאים לווצאפ. מוזמנים לרשום לנו ונשמח לעזור לכם 24/7.